Poistné plnenie zo životnej poistky je vyplatené po dožití alebo v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť smrť. V závislosti od typu pripoistení potom aj invalidita, práceneschopnosť, kritická choroba alebo čokoľvek, čo je zahrnuté v poistnej zmluve. Životné poistky sa líšia svojím krytím, ako aj podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby došlo k poistnému plneniu.

V prípade smrti je poistná suma vyplatená osobe, ktorá je v poistnej zmluve označená ako oprávnená osoba. Ak takáto oprávnená osoba nie je v zmluve určená, poistná suma sa vyplatí podľa Občianskeho zákonníka najbližším príbuzným, zvyčajne však až po dedičskom konaní.

Aby vám mohla byť vyplatená životná poistka, potrebujete ako oprávnená osoba nahlásiť a zdokladovať poistnú udalosť, ku ktorej došlo. Dokumentácia v prípade smrti obsahuje  overený úmrtný list či list o posmrtnej prehliadke. Ďalšia dokumentácia sa odvíja od okolností smrti a môže zahŕňať napríklad pitevnú správu, prepúšťaciu správu z nemocnice, správu od polície alebo informácie o ošetrujúcom lekárovi a pod.