Výpoveď nemôžete dať bezdôvodne kedykoľvek, musíte mať na to dôvod, alebo to musíte urobiť vo vymedzenej lehote. Poďme najskôr k lehotám.

Po uzavretí poistnej zmluvy máte dva mesiace na odstúpenie od poistnej zmluvy. Po každej poistnej udalosti máte lehotu jedného mesiaca, aby ste si overili, či poisťovňa koná pri poistnej udalosti podľa vašich očakávaní a na základe toho prehodnotili pokračovanie zmluvy. A napokon výpoveď môžete dať vždy na výročie zmluvy, konkrétne najneskôr šesť týždňov pred dátumom výročia zmluvy.

Na výpoveď k PZP musíte mať dobrý dôvod. Inak môžete podať výpoveď len v presne vymedzených lehotách.

Výpoveď musí byť vždy písomná a podpísaná poistníkom. Formulár výpovede sa dá vygenerovať aj na stránkach poisťovní. Súčasťou výpovede môže byť aj žiadosť o vrátenie zvyšku poistného, ak bola poistná zmluva ukončená pred uplynutím výročia.

Samozrejme výpoveď môžete dať aj predaji auta, zmene držiteľa, vyradení z evidencie alebo pri krádeži. V takýchto prípadoch sa na žiadne lehoty pozerať nemusíte a poistenie zanikne v deň prepisu vozidla na nového majiteľa či vyradenia z evidencie.

Tiež v týchto situáciách už mnohé poisťovne akceptujú aj naskenovanú, podpísanú výpoveď. K výpovedi priložíte aj kópiu technického preukazu, kde je evidentné, že vozidlo bolo odhlásené alebo vyradené z evidencie.

Teoreticky je možná aj výpoveď dohodou, ale poisťovne ju akceptujú len v niektorých prípadoch.

Kľúčové slová: