Rozsah toho, čo kryje povinné zmluvné poistenie, upravuje zákon. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sú to výdavky, ktoré ste spôsobili tretím osobám. Poškodený má nárok od poisťovne na úhradu škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou, ďalej úhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ale napríklad aj preplatenie nákladov spojených s právnym zastupovaním.

PZP kryje škody, ktoré ste spôsobili tretím osobám.

Predstavte si, že idete s niekým v aute a stane sa dopravná nehoda, ktorej následkom musia vášho spolujazdca ošetrovať. Výdavky na zdravotnú starostlivosť budú hradené z PZP. Toto však neplatí, ak je vaším spolujazdcom blízky rodinný príslušník.

Zdravotné výdavky, ako aj ďalšie náklady, nemôžu byť stanovené svojvoľne, ale musia byť jasne vyčíslenédokázateľné. Tu môže nastať problém napríklad vtedy, ak obeť nehody cíti psychickú ujmu a tú sa snaží vyčísliť. Častokrát takéto spory končia na súdoch, kde sa rozhoduje o tom, aká výška odškodnenia je primeraná.

Škoda sa prepláca z PZP len vtedy, ak je vinník nehody ochotný si priznať svoju chybu, podpísal správu o nehode a škodovú udalosť nahlásil svojej poisťovni, prípadne mu zavinenie priznala polícia. V prípade, že vinník nespolupracuje, alebo nie je známy, tak si vzniknuté náklady možno budete platiť z vlastného vrecka, prípadne z havarijného poistenia.